Solar tèrmica

Què és i com funciona?

L’energia solar tèrmica la podem definir com l’aprofitament de l’energia del sol per generar calor mitjançant l’ús de col·lectors o panells solars tèrmics.

Aquesta energia solar s’encarrega d’escalfar l’aigua o altre fluids a temperatures que poden oscil·lar entre 40º i 50 º, no poden superar els 80º.

Aquesta aigua calenta es podrà fer servir posteriorment per cuinar o per la producció d’aigua calenta destinada al consum d’aigua domèstica (ACS), ja sigui aigua calenta sanitària, calefacció, o per la producció d’energia mecànica i a partir d’ella, d’electricitat.

Actualment també hi ha la possibilitat d’alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que utilitzarà l’energia de l’aigua calenta per fer fred. Pot ser també un sistema de recolzament per produir calefacció, un dels casos més ideals es amb sistemes de geotèrmia.

Portet instal·lacions i l’energia solar tèrmica.

Si casa seu es de nova construcció o farà una rehabilitació, es obligatori que compti amb un sistema d’energia solar per obtenció d’ACS.

Des de l’any 2006, la normativa espanyola (Codi Tècnic de l’Edificació) obliga a instal·lar sistemes d’energia solar per l’obtenció d’ACS a tots els edificis de nova construcció i rehabilitació on existeixi una demanda d’aigua calenta sanitària i climatització de piscina coberta.

El CTE segons el document bàsic HE4 assenyala la contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària. La norma també considera algunes excepcions per disminuir la contribució solar mínima exigida.

Instal·lacions Portet, ha qualificat als seus professionals per a la instal·lació de sistemes de captació solar tèrmica tant de captadors plans com de captadors de tubs de buit.